Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Huszár Annamária (1085 Budapest, Rigó u. 6. 1/6. adószám: 49268148-1-42), irodalomterapeuta, érzelmi intelligencia fejlesztő-, személyiség fejlesztő, képzésben lévő családterapeuta, egyéni vállalkozó, mint önálló adatkezelő és Makkai-Kovács Krisztina Annamária (cím:1125. Budapest Rőzse utca 14/C. adószám:69368628-1-43), mentálhigiénés szakember, irodalomterapeuta, képzésben lévő családterapeuta, egyéni vállalkozó, mint önálló adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során ügyfelei információs önrendelkezési jogát tiszteletben tartsa és az Ön érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.
Az Adatkezelő elkötelezett az ön Személyes Adatai védelme mellett. Az alábbiakban bemutatásra kerül, hogy az Adatkezelő a tevékenysége során miként gyűjti össze, kezeli és használja fel az életvezetési tanácsadások alkalmával az érintett (a továbbiakban: Ügyfél) személyes adatait.

I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat: A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Egészségügyi adat: Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 3. § értelmében az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátó hálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás), illetve a GDPR 4. cikk 15. pontja alapján: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

Pszichológiai adat: Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének és a Magyar Pszichológia Társaság közös Szakmai Etikai Kódexe 5.1.2. pontjában foglaltaknak megfelelően a különleges adatoknak azon kategóriái, amelyek különösen az érintett értelmi és lelki állapotára, viselkedésmódjára, örökbefogadó szülői, nevelőszülői, gyámi, gondnoki feladatok ellátására, illetve e feladatok ellátására való alkalmasság kizárására, pályaalkalmasságára, illetve a pályaalkalmasság kizárására, kóros szenvedélyére vonatkozó, illetve észlelt, vizsgált, mért, leképezett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. családi környezet, foglalkozás.)

Biometrikus adat: Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

II. ADATKEZELŐ

Az adatkezelők:

Huszár Annamária (továbbiakban: irodalomterapeuta), egyéni vállalkozó
● Budapest, 1085 Bp. Rigó utca 6 1/6
● Telefonszám: +36209419812
● Email: 1022amy@gmail.com
● Webcím: https://csaladkonzultacio.hu/

Makkai-Kovács Krisztina Annamária (továbbiakban: irodalomterapeuta), egyéni vállalkozó és
● Budapest, 1125 Bp. Rőzse utca 14/C
● Telefonszám: +3620419529
● Email: mkkriszta@gmail.com
● Webcím: https://csaladkonzultacio.hu/

III. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI

Az ügyfél életvezetésének, életminőségének javítása.
Az irodalomterapeuta és az ügyfél kapcsolattartása
Az irodalomterapeuta és az Ügyfél együttesen határozzák meg a terápia folyamatát.
Az Ügyfél Személyes adatait az irodalomterapeuta elektronikus és papír formában tárolja, a tanácsadási folyamatról írásos feljegyzéseket készít elektronikus/papír formában. Az élettörténeti adatokat szakmai szupervízióban felhasználja.

IV. AZ IRODALOMTERAPEUTA ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

Az irodalomterapeuta, az Ügyfél, illetve az érdeklődők alábbi, önkéntesen megadott személyes adatait és különleges adatait kezeli:
I.sz. kategóriába tartozó kezelt személyes adatok:
Az Ügyfél, Érdeklődő neve: az érintett azonosítását, a regisztráció során a kapcsolatfelvételt szolgálja az adatkezelés céljai pontban megjelölt valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában.
Az Ügyfél lakcíme: az érintett azonosítását és a kapcsolattartást szolgálja az adatkezelés céljai pontban megjelölt valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában.
Az Ügyfél elektronikus elérhetősége (e-mail): az érintett azonosítását, a regisztráció során a kapcsolatfelvételt és a kapcsolattartást szolgálja az adatkezelés céljai pontban megjelölt valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában.
Az Ügyfél telefonszáma: az érintett azonosítását, a regisztráció során a kapcsolatfelvételt és a kapcsolattartást szolgálja az adatkezelés céljai pontban megjelölt valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában
Az Ügyfél születési ideje: az Ügyfél beazonosíthatósága érdekében, az adatminőség biztosítása érdekében kezeli az Adatkezelő.
Az Ügyfél aláírása: az Ügyfél aláírását az adatok minőségének biztosítása céljából kezeli az Adatkezelő
II. kategóriába tartozó személyes adatok (különleges személyes adatokat is tartalmaz):
Az Ügyfél ügye, panasza: az érintett levelében megjelölt ügy, panasz, illetve hogy mit kér az irodalomterapeutától.
Élettörténeti Adatok: A terápiás folyamat során elhangzó érzelmi, gondolati tartalmakról, életvezetéssel kapcsolatos adatok, amelyek különleges adatok és egészségügyi adatok is lehetnek.
Fénykép, biometrikus adat: Az ügyfél a szolgáltatással kapcsolatos véleménye megosztásakor, melynek weboldalon való feltüntetéséhez hozzájárul, a hitelesség igénye miatt, fényképet mellékelhet

V. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A terápiás folyamat során felvételre és kezelésre kerülő különleges adatok esetén a GDPR 9. cikk (2) bekezdése a) pontja alapján az érintett kifejezett hozzájárulása szükséges az említett személyes adatok konkrét tanácsadási célból történő kezeléséhez, illetve az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüaktv.) 4. § (1) bekezdése a) pontja alapján az egészségügyi adat kezelésének célja az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, valamint a c) pontja alapján az érintett egészségi állapotának nyomon követése.
A GDPR 6. cikke rögzíti az adatkezelés jogszerűségét:
(1) A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen
érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
Az irodalomterapeuta elsőbbséget élvező jogszerű érdeke az érdeklődői kérdések megválaszolása érdekében, a szolgáltatásaink magas minőségét és a tevékenysége jogszabályoknak való megfelelésének ellenőrzése, továbbá a jogi igényeinek előterjesztése, érvényesítése és védelme céljából a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján.

VI. A JOGOS ÉRDEKEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

Az ügyfél I. sz. kategóriába tartozó személyes adatainak kezelése: Az adatkezelő jogos érdeke a tanácsadási tevékenységből eredő megbízási díj, mint a szerződésből eredő esetleges igényérvényesítés.

VII. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az irodalomterapeuta a személyes adatokat az érintett személlyel kapcsolatban az alábbiak szerint tárolja:
Az I. sz. kategóriába tartozó kezelt személyes adatok esetén: Minden olyan dokumentum, amely gazdasági esemény megtörténtét dokumentálja az irodalomterapeuta és az Ügyfél között, az számviteli bizonylatnak minősül, az irodalomterapeuta a mindenkor hatályos adó- és számviteli szabályokban meghatározott őrzési időig tárolja.
A szükséges mértékű, célhoz kötött adatkezelés e tekintetben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése érelmében alapján 8 évig kerül megőrzésre. Ilyen dokumentumnak minősülnek különösen a szerződések, számlák, bizonylatok, vizsgálatok dokumentumai („A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni”).
Az adó megállapításához szükséges dokumentumok esetén az adó megállapításához való jog elévülési idejéig (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 78. § (3) bekezdésében meghatározott ideig) kezeli az Ön adatait.
Ha az adatokra számviteli szempontból nincs szükség, az adatok az érintettel fennálló jogviszony megszűnését követően legfeljebb a polgári jogi elévülés idejéig kerülhetnek kezelésre, amennyiben a személyes adatok a polgári jogi elévülés idejéig kezelésre kerülhetnek, ha a Pszichológus valamely jogi igénnyel rendelkezik az Ügyféllel szemben vagy ha az Ügyfél érvényesít jogi igényt a Pszichológussal szemben. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján 5 év múlva törlésre kerülhetnek.
A II. sz. kategóriába tartozó, kezelt különleges adatok esetén: A terápiás folyamat fennállása során felvételre és egyéb módon kezelésre kerülő különleges adatok az ügyfél írásbeli hozzájárulása alapján az ügyfél írásbeli hozzájárulásának visszavonásáig, adattörlési kérelmének teljesítéséig, vagy a terápiás folyamat lezárulásáig kerülnek kezelésre.

VIII. AZ ÜGYFÉL ADATAIHOZ AZ ALÁBBI SZEMÉLYEK FÉRNEK HOZZÁ

A terápiás folyamat megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatban az Ön adataihoz az irodalomterapeuta, mint önálló adatkezelő személyesen rendelkezik hozzáféréssel.
A tanácsadási szerződéses jogviszony vonatkozásában az irodalomterapeuta könyvviteli feladatokat megbízás alapján, adatfeldolgozási szerződéses viszonyban ellátó adatfeldolgozója látja el.
Az adatfeldolgozó (könyvelő) személye, elérhetőségei:
Huszár Annamária, 36/20/9419811, Adószám: 49268148-1-42, Nyilvántartási szám: MKVK: 000194, Székhely: 1085. Budapest Rigó u. 6. 1/6.

Az adatfeldolgozó könyvelő kizárólag az I. számú kategóriába tartozó adatokhoz fér hozzá.

IX. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZÁSA

Az adatkezelő a papíralapú dokumentumokat a konzultáció helyszínéül szolgáló elkülönített, zárt helyiségben, elkülönítetten tárolja.
Az adatkezelő munkatevékenységre használt laptopja, biztonsági mentés céljából használt külső adathordozó, minden esetben jelszóval védett.
Az adatkezelő irodalomterapeuta és az Ügyfél közötti elektronikus kommunikáció, a konzultációk során előadottak vonatkozásában rögzített személyes adatok és különleges adatok, különösen az egészségügyi adatok az irodalomterapeuta által külön, kizárólag erre a célra fenntartott e-mail címén keresztül történik. Az irodalomterapeuta és az Ügyfél közötti (elektronikus) írásbeli kommunikáció tekintetében a II. kategóriába tartozó (akár különleges adatokat is tartalmazó) személyes adatok kezelésére is sor kerülhet a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.

X. AZ ADATKEZELŐ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEI

Minden szükséges intézkedést megteszünk a kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülése elleni védelméért.
Az irodalomterapeutára a Magyar Irodalomterápiás Társaság közös Szakmai Etikai Kódexében (“Etikai Kódex”) foglaltakkal összhangban kiterjed a titoktartási kötelezettség az Ügyfélre vonatkozó pszichológiai és személyes adatai vonatkozásában, amelyek az irodalomterapeutai titokkörbe tartoznak. A titoktartási kötelezettség az Ügyféllel való kapcsolat lezárása után is fennáll. Az Ön kezelt adatai irodalomterapeutai titoktartás védelme alatt állnak.

XI. AZ ÖN JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Az Érintettet az alábbi jogok illetik meg (amely jogok feltételeit az irányadó jogszabályok (pl. a GDPR) határozzák meg): (i) Hozzáféréshez való jog, melyet az Érintett kérelmezhet az adatkezelőtől; (ii) Helyesbítéshez való jog; (iii) Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog); (iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog; (v) Az adathordozhatósághoz való jog (vi) tiltakozáshoz való jog (ideértve a profilalkotás ellen történő tiltakozást, valamint az automatikus döntéshozatallal összefüggő egyéb jogokat), illetve a (vii) panaszhoz való jog. A jogait az Érintett úgy gyakorolhatja, hogy közvetlenül kapcsolatba lép az adatkezelővel annak fent meghatározott elérhetőségei útján.
Alább további információkat talál azon jogairól, amelyek a GDPR hatálya alá tartozó esetekben megilletik Önt.
(i) Hozzáféréshez való jog
Az Ügyfél jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra is: az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.
Az Ügyfél jogosult másolatot kérni az adatkezelés alá eső személyes adatairól. További másolatok kérése esetén az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.
(ii) Helyesbítéshez való jog
Ön, mint Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának függvényében Ön jogosult lehet arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, ideértve azok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.
(iii) Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)
Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, és kötelesek lehetünk arra, hogy az ilyen személyes a töröljük.
(iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog
Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk személyes adatai kezelését. Ilyen esetben az érintett adatokat megjelöljük, és azokat kizárólag csak meghatározott célokból kezelhetjük.
(v) Az adathordozhatósághoz való jog
Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.
(vi) A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon Személyes Adatainak az Adatkezelő által történő kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy az adatkezelő nem kezelheti tovább az Ön Személyes Adatait. Amennyiben Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog, és Ön gyakorolja ezen jogát, az Ön Személyes Adatait nem kezeli tovább az adatkezelő ilyen célokból. E jog gyakorlása nem jár költségekkel.
Ez a jog nem illeti meg Önt, azon adatok tekintetében amennyiben a Személyes Adatai kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtétele, vagy már megkötött szerződés teljesítése érdekében szükséges.
(vii) Panaszhoz való jog:
Ön panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK
● AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
● az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
● a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
● az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
● az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
● a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv. tv.)
● a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
● a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

XII. WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS ÉS COOKIE SZABÁLYZAT

A vállalkozás a fentebb olvasható adatkezelési szabályzatát a weboldal látogatása során a következő lényeges információkkal egészíti ki, összesítve egy pontban a kizárólag a weboldal látogatása során történő adatkezeléssel kapcsolatos információkat.

A Vállalkozás honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás

Honlapunk használatával, továbbá személyes adatait tartalmazó e-mail küldésével Ön hozzájárul személyes adatai összegyűjtéséhez, kezeléséhez, feldolgozásához és továbbításához olyan mértékben, amennyire az annak a célnak az elérése érdekében szükséges, amelynek érdekében az adatokat megadta az alábbiakban részletezett szabályzatban foglaltak szerint, amely szabályzatot a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával minden érintett magára nézve kötelezőnek fogad el.
A Vállalkozás honlapján tett látogatások során egy vagy több süti (cookie) – apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.
A sütik (cookie-k) kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a Vállalkozás személyes adatkezelést e körben nem folytat.

Kapcsolatfelvétel

A felhasználó által kezdeményezett kapcsolatfelvétel esetén az érintett személy az adatainak kezeléséhez önkéntesen járul hozzá. A kapcsolatfelvételi űrlapon az érintett nevére, telefonszámára, email címére, az általa önkéntesen üzenetben megadott adatokra terjednek ki.

Cookie szabályzat

Weboldalunk cookie-kat alkalmaz. A cookie-k (magyarul „sütik”) olyan text formátumú adatfájlok, melyek a böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. A hatékony felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.
Tartalmuk kiterjed az Ön által látogatott és keresett Web-lapokra és hirdetésekre. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb. A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni. Alapbeállítás esetén a böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket (pl. az „Ideiglenesen letöltött internet fájlok”), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár. Amennyiben nem szeretné, hogy az üzemeltető cookie-kat alkalmazzon, úgy inaktíválja azok fogadását a Web-böngészőjében. További információkat talál erről saját böngészőjének súgójában.
Amennyiben fogadja a cookie-kat, azok 30 napig az Ön számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak Ön nem törli azokat már korábban. Tájékoztatjuk, hogy a cookie-k használatának mellőzése a Web-oldalunk korlátozott működését vonhatja maga után.

Az oldalunk által kibocsátott Cookie-k listája:
Tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal használata során 3. féltől származó cookie-k (sütik) is kerülhetnek a berendezésére, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását, a látogatottsági statisztikák készítését vagy marketingtevékenységünk támogatását segítik elő.
● Google Analytics: weboldalunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szerverek segítik (google.com/analytics).
● ún. Facebook cookie: a Facebook szolgáltatásaiban marketing tevékenységünk mérését teszi lehetővé facebook.com)
Jelen weboldalon más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálhatja – pl. Facebook Like gomb, YouTube videó linkje –, melyek az adott oldalra irányítanak. Ezek a weboldalak is cookie-kat (sütiket) használnak, amelyekre vonatkozó tájékoztatást az érintett oldalakon találja. A https://csaladkonzultacio.hu/ Üzemeltetője nem ellenőrzi harmadik felek weboldalait, és nem felelős más külső weboldalak tartalmáért.

A sütik típusai

Alapműködést biztosító sütik
Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról.
Ide tartozik például a sütikezelés elfogadásának státusza, és a csökkentett funkcionalitású Google Analytics kód.
Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni a felhasználónak weboldalunk kényelmes használatát.

Statisztikai célú sütik
Weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.

Teljesítményt biztosító sütik
Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu&ref_topic=2919631&sjid=10486527859817321480-EU

Célzó- és hirdetési sütik
Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik az Ön hozzájárulása nélkül nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az Ön érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében.
Amennyiben azonban ehhez hozzájárult, a weboldal használat nyomon követése során összegyűjtött információkat együttesen használhatjuk fel az Ön személyes adataival, annak érdekében, hogy marketing kommunikációnkat még jobban az Ön igényeihez igazíthassuk és az Ön számára minél inkább személyre szabott ajánlatokra hívjuk fel a figyelmét.

Honlapunkon az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használjuk:
Google Adwords
https://support.google.com/google-ads/answer/2407785?hl=en
Facebook
https://www.facebook.com/policy/cookies/

Sütik ellenőrzése és kikapcsolása
A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.
A használt böngészők (Google Chrome, Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Opera…) süti beállításairól a böngészők saját weboldalán tájékozódhat.